Gezondheid

Karma: wat je daden bewerkstelligen

Karma is een begrip uit het Hindoeïsme, Boeddhisme, Brahmanisme en Jaїnisme dat letterlijk vertaald wordt als handeling, actie of daad. In deze religies (met ca. 1,4 miljard aanhangers) bestaat karma uit zowel de lichamelijke als geestelijke acties van een individu die gevolgen hebben voor zowel dit leven als volgende levens. Het begrip karma is daarmee onlosmakelijk verbonden met reïncarnatie. In het dagelijkse praktijk betekent dit dat alles wat we doen, denken of zeggen weer bij ons zelf terugkomt.

Christendom: wat je zaait zul je oogsten

Karma wordt gezien als een natuurlijk principe, een wet van “actie en reactie”. Een goede daad heeft van nature goede gevolgen, slechte daden hebben slechte gevolgen. Er is dus geen god aan het werk die straft of beloont.

Dit lijkt haaks te staan op het Christendom omdat Christenen doorgaans denken dat het leven éénmalig is. Maar ook in de christelijke literatuur wordt op verschillende plaatsen verwezen naar de ‘terugkeer in het vlees’ (reïncarnatie).

Zo schrijft Origenes uit de vroegchristelijke periode (186-254 na Christus) in “De Princiipis”, boek IV, hoofdstuk 1, afdeling 23: “Van hen die naar de aarde afdalen is ieder dus volgens zijn verdiensten of overeenkomstig de plaats die hij daar innam, bestemd in deze wereld te worden geboren, in een ander land, of bij een ander volk, of in andere levensomstandigheden, of omringd door ongemak van een ander soort, of bij religieuze ouders of bij ouders die niet religieus zijn; zodat het kan gebeuren dat een Israëliet afdaalt bij de Scythen, en een arme Egyptenaar terechtkomt in Judea”. Dit stuk geeft wel degelijk aan dat de mens naar de aarde terugkeert op basis van zijn verdiensten en datgene wat hem nog te doen staat.

Het Nieuwe Testament doet dat in minder directe bewoordingen, maar de goede lezer zal een soortgelijke strekking vinden in onder meer Johannes 3, het gesprek met Nicodemus.

Bovendien is de karmische wet van oorzaak en gevolg duidelijk vervat in veel geboden of gezegden, zoals ‘wie goed doet, goed ontmoet’, ‘geen kwaad met kwaad vergelden’ en ‘wat je zaait, zul je oogsten’.

Alleen zelf verantwoordelijk

Het begrip karma strekt zich dus uit over zowel het huidige als vroegere en latere levens. De gevolgen van de daden die wij nú verrichten, kunnen in dít leven óf in een volgend leven terugkomen. Dat wat ons overkomt kan dan ook als het resultaat worden gezien van acties die we ooit eerder hebben uitgevoerd.

Dit betekent tegelijkertijd dat iedereen (alleen maar) zelf verantwoordelijk is voor zijn leven(s), de vreugde en de pijn. Daarbij is het goed om te weten dat daden zonder gevolgen zullen blijven wanneer je die uitvoert zonder gehecht te zijn aan het gevolg van die daden. Met andere woorden: als je iemand opzettelijk pijn doet, zul je die pijn –ooit- zelf weer tegenkomen. Maar als je iemand per ongeluk en zonder enige bedoeling bezeert, dan blijft die actie zonder gevolgen.

Het gaat om de juiste intentie

Het gaat dus altijd om de intentie waarmee je dingen doet of denkt: hoe zuiver of oprecht ben je daarin? En hoe zit het met (ver)oordelen, in hoeverre bezondig je je daaraan? Want hoe het ook zij, in het kader van karma kan iemand anders altijd iets doen wat jij niet begrijpt maar wat die persoon misschien wel moet doen om zijn eigen rekening te vereffenen. Daarom dringen alle spirituele boeken aan op een ‘zuiverheid van geest’, oprechte intenties, het niet oordelen en zo meer.

Want ooit zul je de bal die je hebt gegooid teruggekaatst krijgen. Dan ‘valt je iets toe’, waar je niet op zit te wachten.

Sinterklaas

 

Gerelateerde berichten

Geen reacties

Reageer op dit bericht

Powered by themekiller.com