Archief

november 2023

Gezondheid

De nieuwe maatschappij 4: godsdienst en levensbeschouwing

Nagenoeg alles uit onze historie is ons anders verteld dan het gegaan is. Dat geldt helaas ook voor onze ‘godsdiensten’ (religies) en levensbeschouwing.

De ‘heilige geschriften’ zijn keer op keer bewerkt en herschreven, en voor een groot deel zelfs voor de mensheid aan het oog onttrokken (onder meer verborgen in de tunnels onder het Vaticaan). En de opperhoofden van een religie blijken niet gekozen te zijn op basis van hun dienst aan ‘God’ maar van hun trouw aan ‘satan’ (het kwaad).

Het is dan ook niet toevallig dat deze connectie tussen religie en het grote kwaad terug te vinden is in de uitgebreide symboliek van het betreffende geloof en in de leefstijl van de zogenaamde pausen (inclusief rabbi’s en imams). Bovendien is de strijd tussen de religies bewust georganiseerd en aangewakkerd om de mensheid te verdelen en erover te kunnen heersen.

Eerdaags zal dit allemaal voor het voetlicht worden gebracht en dan zullen de huidige ‘geloven’ uiteen vallen om plaats te maken voor één en dezelfde levensbeschouwing op de hele wereld.

Er is meer tussen hemel en aarde

In essentie geloofden alle volkeren op aarde in een ‘god’ (een schepper) en een onzichtbare ‘hemelschare’ die ons werkelijke thuisfront vormt. Dáár komen we vandaan, en daar gaan we weer naar toe.

Helaas hebben nog maar weinig mensen hier besef van, door de niet aflatende pogingen van de machthebbers om ons daarvan af te leiden. De boodschap waar zij ons mee doordrongen hebben is dat de mens leeft dankzij zijn ‘brein’ en per saldo NIET méér is dan materie (met de AI-mens als ultiem eindproduct van onze evolutie). Geloven in een ziel wordt al decennia lang als onnozel bestempeld, en de volgzame, ‘weldenkende’ massa waagde het niet langer om daarmee in verband te worden gebracht.

Maar straks? Straks zal duidelijk worden dat er veel meer is tussen hemel en aarde, en dat alles wat NASA ons heeft doen geloven pure en opzettelijke leugens zijn. Dan zal niet alleen de waarde aard van onze aarde, zon en maan duidelijk worden, maar ook de ‘dome’ (het firmament) weer in het verhaal worden gebracht en het begrip van een schepper/God. Onder de noemer van 5D en het Aquariustijdperk zal er zeker ook meer aandacht komen voor buitenzintuiglijke waarnemingen en –communicatie. En het woord ET (extraterrestrial) zal dan echt handen en voeten worden gegeven.

Bereid je hier maar op voor, want dat alles gaat ieders bevattingsvermogen min of meer te boven.

Spiritualiteit: dat is waar het om gaat draaien

Waar het in de nieuwe wereld om zal gaan, is het begrip ‘spiritualiteit’. Dit is het ‘leven in onze geest’, ons innerlijk weten en geweten (besef van goed en kwaad), ons bewust-zijn en het gevoel van verbinding met alles wat er is. Dan gaat het om bewuste keuzes maken, eerlijk zijn en leven naar onze ware aard, zelf verantwoordelijkheid dragen voor ons leven en daarin ‘soeverein’ en oorspronkelijk zijn.

Dat is niet alles opdringen aan een ander, niet discrimineren of uitsluiten, niet misbruiken of uitbuiten. Maar samenleven in harmonie, respect hebben voor iedereen, volledige participatie en ontwikkeling van eigen talenten. De talloze ‘geboden’ van de huidige godsdiensten zullen dan een eenvoudig menselijk en uniform karakter krijgen, zonder dreiging van hel en verdoemenis. Maar ook zonder ‘verering’ en verheffing, want alles en iedereen is in principe van dezelfde essentie, alleen in een andere vorm en met andere taken.

Pas als we daar in slagen, zal onze levensbeschouwing meer compleet worden en een wereldwijde vrede mogelijk zijn.

Nieuwe functie kerkgebouwen

Tot nu toe hebben de kerken vooral in het teken gestaan van aanbidding en verheffing, van nederigheid (het volk) en bovenschikking (de top/clerus). Die ultieme scheiding is alleen maar voortgekomen uit machtswellust en heerschappij. Dat is nooit de bedoeling geweest omdat er in een leven van gelijkwaardigheid geen sprake mag -en kan- zijn van voetstukken.

Samenkomen in een bepaalde ruimte, met als doel bepaalde intenties met elkaar te versterken of bepaalde boodschappen tot je te nemen (energetisch van belang), is echter prima. Ook in de oudste culturen kwamen mensen met dat doel samen, vaak met hulpmiddelen om allemaal ‘in trance’ te komen en het contact met de eigen (of collectieve) geest te vervolmaken, Muziek, geuren, dansen en rituelen maakten daar een onlosmakelijk deel van uit.

Spiritueel ‘kulturhus’

Door terug te gaan naar deze oer-vormen van het geestelijke leven, kunnen de huidige ‘kerkgebouwen’ eenvoudig worden omgetoverd tot een soort spiritueel ‘kulturhus’ (theater), met multiculturele activiteiten die een passend, spiritueel thema omvatten. En dat thema is zo ruim als het geestelijk leven zelf, van traumaverwerking tot bewustzijnsontwikkeling, van zelfontplooiing tot relaties, van individualiteit tot collectiviteit. Want alles wat ons inzicht in de werkelijke aard van de mens en zijn verhouding tot anderen kan vergroten, valt –wat mij betreft- onder de noemer spiritualiteit.

En de vorm waarin dat gegoten kan worden? Dat kan simpelweg een lezing zijn, maar ook een film, toneelstuk of een musical. Of het zingen van mantra’s en liederen, een meditatiesessie of een groepsgesprek over een bepaald onderwerp binnen de doelstelling van spiritualiteit (geestelijke ontwikkeling in dit geval).

Een paar opwarmertjes:
https://newstangail24.com/how-story-of-jesus-and-the-bible-was-copied-from-ancient-kemet-spirituality/

https://www.theliberator.us/post/beginning-steps-in-higher-consciousness

 

Gezondheid

De nieuwe maatschappij 3: gezondheidszorg

Als er iets grondig gaat veranderen in de maatschappij die komen gaat, is het wel het totale concept van de gezondheidszorg. Van het huidige systeem zal geen spaan meer heel blijven omdat de technologie van de ‘medbeds’ ons lichamelijk functioneren compleet kan waarborgen, snel, adequaat en op de gewenste maat. Daar zijn geen kolossale ziekenhuizen en grote groepen specialisten meer voor nodig.

Wat er wel nodig is, is een omdenken! Want we zullen moeten gaan begrijpen dat het lichaam niet uit zichzelf rare verschijnselen produceert maar dat gezondheid alles te maken heeft met de wijze waarop wij -vooral in spirituele zin- met het leven omgaan.

Frequenties

Alles in het leven kent zijn eigen frequentie, een soort ‘spanningsveld’ dat meetbaar is en wordt uitgedrukt in ‘hertz’. Dit spanningsveld is simpel gezegd de kracht die iets vormt, bij elkaar houdt of juist breekt. Maar in zijn totaliteit is het een complexe materie waar maar weinig mensen begrip van (zullen) hebben.

Een fout samenspel van frequenties (beweging/geluid) kan niet alleen glas laten springen, maar ook een brug ineen doen storten. Als je bepaalde geluiden op een schaal met fijn zand loslaat, komt dat zand in beweging om een bepaald patroon te vormen. En een kleurenvlak van geeltinten heeft een andere frequentie dan zwart.

Zo is het ook met het lichaam. Onze basisfrequentie zit vervat in het DNA (je kunt deze frequentie ook onze ziel of aura noemen) en maakt dat alles functioneert en leeft. Maar als daar constant verkeerde frequenties op af komen vanuit de buitenwereld, dan krijgt het lichaam moeite goed te blijven functioneren.

Luister naar deze 20 minuten durende video die een absolute MUST is om iets van dit systeem te begrijpen: https://www.youtube.com/watch?v=VnZRMtFWe3Q

Straling, muziek, kleuren, woorden, patronen

In de afgelopen eeuw(en) is de oude wetenschap over ‘frequenties’ volledig misbruikt om de gezondheid van mens en planeet te verstoren. Van 2G naar 5G, totaal anders klinkende (en misvormende) muziekgenres, duivelse patronen en symbolen, ziekmakende woorden en deprimerende kleuren hebben ervoor moeten zorgen dat wij als zombies door het leven gaan met een minimale levenskracht (dynamis/stamina). En nagenoeg niemand die daar vragen bij stelde.

Die tijd is straks over. Want in de nieuwe maatschappij zullen frequenties op een positieve manier worden ingezet om de mensheid te helen (let wel: de 5G torens kunnen zowel op ziekmakende als helende frequenties worden ingesteld).

Medbeds: lichamelijke gezondheid voor mens en dier

Een paar jaar geleden heb ik al eens uitleg gegeven aan de medbeds, die ook echt gaan komen. Deze medbeds staan garant voor een totale gezondheid van ons lichaam en kunnen in fysiek opzicht alles vernieuwen en repareren. En dat in een mum van tijd (gemiddeld enkele minuten).

Wat een medbed echter niet kan, is ‘ingrijpen in je zieleplan’. Want het medbed sluit aan op de frequentie van je DNA, dat een blauwdruk is van je zieleplan (het doel van jouw reïncarnatie). Binnen dat gegeven kan een medbed alle schade herstellen die je door het leven heen hebt opgelopen maar aan je DNA zelf zal niet getornd worden.

Geloof je niet in reïncarnatie? Dat is niet erg, maar als er iemand na een volledige heling in een medbed toch overlijdt, denk dan nog eens aan deze verklaring. Want een leven eindigt altijd op het juiste moment, als ‘het tijd is’. Een medbed kan dus zeker voor een flinke levensverlenging zorgen, maar niet voor onsterfelijkheid (dat is van een geheel andere orde).

Objectieve beoordeling en behandeling

Op het moment dat de medbeds daadwerkelijk geïntroduceerd worden, kom ik met meer specifieke informatie over de gang van zaken. Wat wel zeker is, is dat de behandeling volledig GRATIS is en geld dus geen enkele rol speelt.
Ook ‘zielige of emotionele verhalen’ zullen niemand eerder aan een behandelingsplek helpen omdat er een persoonlijke ‘scan’ wordt gemaakt waarbij alle lichamelijke en ‘spirituele’ factoren –objectief, in het zogenaamde quantumsysteem- worden meegewogen om zowel de urgentie als de soort behandeling te bepalen. Geen mens die daar invloed op kan uitoefenen, met welk drama dan ook.

Voor acute noodsituaties zal er overigens een minder gecompliceerde ‘EHBO-aanpak’ komen.

De nieuwe maatschappij 4: godsdienst en levensbeschouwing

 

Gezondheid

De nieuwe maatschappij 2: economie en geld

In maart 2021 heb ik al geschreven over Nesara/Gesara en het Quantum Financieel Systeem. Twee begrippen die de toekomst van onze economie en welvaart zullen bepalen, overal ter wereld.
Hoe het definitieve concept er precies uit ziet, is nog de vraag. Maar de grote lijnen ervan zijn duidelijk genoeg om te veronderstellen dat alles ‘zo lokaal mogelijk’ geproduceerd gaat worden en dat de hang naar het ‘grote geld’ voor eens en altijd zal verdwijnen. Want speculeren met geld zal niet meer mogelijk zijn en iedereen zal uiteindelijk voldoende hebben om het leven in te richten zoals het hem of haar goeddunkt.

Opheffing van de onrechtmatige belastingen

Het idee is om alleen belasting te heffen op de productie van NIEUWE goederen, en dan uitsluitend op NIET ESSENTIELE goederen. Dit betekent dat alles wat we nodig hebben voor ons leven van alledag (voeding/kleding) BTW vrij zal worden, waardoor we in ieder geval 20% extra bestedingsruimte krijgen.

Daarnaast zal er géén inkomstenbelasting meer zijn, waardoor we nog eens –grofweg- 40% meer in onze zak houden (uitgaande van een gelijkblijvend prijsniveau).

Lokaal produceren

De belastingen op nieuwe producten zal gesplitst worden: een deel voor de (zeer uitgedunde) landelijke overheidsdiensten (schatting 14%) en een deel voor de regionale overheid (schatting 3%). Dit betekent dat het uitermate interessant wordt om lokaal te produceren en die 3% te krijgen voor ontwikkelingen in eigen regio!

Dat deze ontwikkeling meteen ook zijn positieve effecten heeft op (de indamming van) het grote vrachtvervoer en het daarmee samenhangende infrastructuur en overlast, is duidelijk. Alles zal van grootschalig naar kleinschalig gaan, van kwantiteit naar kwaliteit, van chemisch/synthetisch naar natuurlijk, van ver naar dichtbij.

Welvaartstoename zonder meer

Naast het verdwijnen van de belastingen in de toekomst, zal er ook een ‘terugbetaling’ komen van alle belastingen en rente die we op schulden in het verleden hebben betaald (waaronder hypotheek).
Dit maakt dat iedereen zonder meer op een toename van welvaart kan rekenen. Onze ‘geboortetrust’ heeft daar alles mee te maken (de kapitalisering/financiële uitbuiting van onze persoon) en zeker de oudere mens zal meer vermogen uitgekeerd krijgen uit de omvangrijke fondsen die daarvoor beschikbaar zijn gesteld.

Daarnaast komt er heel veel geld vrij voor allerlei humanitaire doeleinden, zodat er talloze activiteiten kunnen worden opgezet die tot nu toe onrendabel, en dus onmogelijk waren.

Goud als dekking van geld

Aan het ‘fiat currency’-systeem komt een einde, met een terugkeer van goud en andere edelmetalen als dekking voor ons geld. Dit betekent dat er niet meer eindeloos geld gedrukt/geslagen kan worden, en elke munt of coupure gekoppeld is aan een bijbehorend stuk fysiek goud (of andere metaal).
Dit valt onder de noemer van het nieuwe Quantum Financieel Systeem, waarin banken niet alleen (grotendeels) zullen verdwijnen maar ook een uitermate beperkt rol zullen spelen. Dit QFS zal het bovendien onmogelijk maken om misbruik te maken van iemand anders geld omdat het met een soort ‘energetische vingerafdruk’ werkt. Daardoor zal het systeem altijd weten wie er een bepaalde transactie wil plegen en of die zuiver is (uitleg over de werking van een quantum-veld komt later).

6000+ patenten komen op de markt

Naast de trend van een lokale productie en marketing van goederen, zal er ook een enorme versnelling plaatsvinden in de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe technologieën. Ruim 6000 patenten, die altijd zijn weggehouden van de mens, zullen vrij komen en maken dat er tal van nieuwe en zeer innovatieve producten op de markt komen.

Enkele voorbeelden hiervan zijn gratis energie (!), nieuwe transportmiddelen met hoge snelheid gedreven op electro-magnetische principes, de medbeds (geavanceerde medische bedden die alles helen en ziekenhuizen overbodig maken!), quantum telefoons en -computers en allerlei systemen die de huidige vervuiling van de aarde voorkomen dan wel ‘reinigen’.

Grootschalige herstructurering van werk en inkomen

Op termijn zal er dan ook sprake zijn van een grootschalige herstructurering van werk en inkomen. Als overheidsdienaren, banken en verzekeringen, medische sector en allerlei aanverwante onderzoeksinstellingen of instituten grotendeels overbodig zijn geworden, dan zullen heel veel mensen ‘ander werk’ moeten zoeken.
Bovendien zullen veel mensen kiezen voor een ‘part-time’ baan omdat de toename van de welvaart (o.a. door het verdwijnen van belastingen en BTW) maakt dat iedereen een stuk korter kan werken voor hetzelfde geld.

Dit alles zal zorgen voor een compleet andere arbeidsmarkt, met een dito scholingsprogramma.

Utopia?

Veel mensen zullen hier op reageren met de opmerking ‘dat zal ik niet meer meemaken’. Maar weet dat deze omwenteling letterlijk op de stoep staat. Het programma ligt al decennia lang klaar (zou op 9/11 worden gepresenteerd!), de collaps van het financiële systeem laat zich nu duidelijk zien (overal gaan banken ‘failliet’) en achter de schermen staan de nieuwe computers en medbeds al te wachten op hun introductie.

Dus houd moed en weet dat het goed komt. Op naar de voorspelde ‘Golden Age of mankind’!

Uitleg bij foto: de nieuwe dollar, uit de serie ‘rainbow currency’ van het QFS

De nieuwe maatschappij 3: gezondheidszorg

Gezondheid

De nieuwe maatschappij I: het onderwijs

Mammoet: log, lomp en alles vermorzelend

Na de introductie van de Mammoetwet is de kwaliteit van (vooral) het middelbare onderwijs met grote sprongen achteruit gegaan. Het aantal vakken is beperkt, het lesrooster versnipperd met steeds wisselende docenten en de lessen bijna geestdodend. De scholen zijn letterlijk mammoet-organisaties geworden: log, lomp en alles vermorzelend.

Door de invoering van het zogenoemde ‘pretpakket’ komen tal van onderwerpen niet meer aan bod, waardoor de algemene ontwikkeling van scholieren achteruit holt. De meeste leerlingen zijn bijna anoniem, en niet meer dan een nummer. Want van enig maatwerk of persoonlijke aandacht is al lang geen sprake meer.
Het dienen van de autoriteiten (de mammoet) en het leveren van cijfers staat in alles voorop, en de maatschappij zit met de gebakken peren: jonge generaties die niets meer kunnen en niets meer willen. Want er zijn maar weinig 18-jarigen die hun eigen kwaliteiten en interesses voldoende kennen om een gefundeerde studiekeuze te kunnen maken.

“Studeren”: dan hoor je er bij

Onder de druk van het ‘moeten studeren’ (voor aanzien en verdiensten) wordt er door veel aankomende studenten een ‘fancy opleiding’ gekozen met een waardeloos curriculum dat nog net aansluit op hun diploma van het pretpakket. Want dan hoor je er bij, en kun je je ‘hoog opgeleid’ noemen die recht heeft op een bovenmatig salaris.

Dat de jongeren, die hier in meegaan, kiezen voor een tamelijk zinloos baantje in een mallemolen van onmogelijke protocollen, lijkt alle betrokkenen te ontgaan. Want ook in die veel begeerde baan zijn de meesten weer een nummer zonder zicht te hebben op het werk van de organisatie of het ‘nut’ van het eigen werk. Dit met alle ontevredenheid en stress als logisch gevolg.

Nieuw concept: breed en diep

Om de basishouding in het leven (weer eens) flink recht te zetten, zullen we een compleet andere vorm aan het onderwijs moeten geven. Breed en diep tegelijkertijd, een leergang waarbij het kind aan de hand genomen word om zich te ontwikkelen tot een eigen, creatief, kundig en gemotiveerd volwassen mens.

Mijn uitgangspunt voor een nieuw type onderwijs voor alle kinderen (tot 18 jaar!), is dat het geheel gericht moet zijn op de menswording, de sociale vaardigheden, de eigen ontwikkeling en het persoonlijke leertempo. Alleen door een kind met alles kennis te laten maken wat het leven te bieden heeft, kan het zijn eigen talenten en passies leren kennen en de juiste koers in het leven bepalen.

Vorm: een ‘buitenschool’

Oftewel een school buiten de bebouwde kom, te midden van de natuur met zoveel mogelijk frisse lucht en bewegingsruimte. Met bossages, boomgaard en moestuin, verschillende dieren, een zandbak en klim-apparatuur, multifunctionele sportvelden, ballen, springtouwen en elastieken, een kikkerpoel, picknickbanken en ’tenten’. En een grote werkplaats voor praktische klus-ervaring, een kunstatelier, een podium en muziekinstrumenten, een bibliotheek en een rustplek.

Curriculum (leerprogramma)

Het leerprogramma zal zo veel mogelijk van praktische aard en ervaringsgericht moeten zijn. Spelenderwijs leren en ondervinden, al doende denken en redeneren. Géén computer op school, maar huiswerk voor alle achtergrondinformatie (E-learning).

-6 jaar: het speelparadijs (peuter/kleutergroep)
spelen, plekje vinden in een groep = socialiseren, kliederen, stoeien, knoeien, contact met dieren, zingen en muziek, taal, rekenen en lezen spelenderwijs

7-12 jaar: levenslessen (basisgroep)
lezen/schrijven/rekenen (kan E-learning zijn met veel praktijkoefeningen), kennis van de natuur, voedingsleer, kokkerellen, bakken, tuinieren, karweitjes in en om het huis, verzorging van dieren, ‘bijbellessen’ (verhalend) over goed en kwaad, lichamelijke beweging (kennismaking met verschillende sporten) en -verzorging, muziek, dans, en andere artistieke zaken (van breien/haken tot aan schilderen), gedrag & communicatie (hoe zeg je dingen, hoe uit je je, hoe beoordeel je dingen), heitje voor een karweitje en scouting (met kamperen en droppings). Yoga en meditatie.

13-18 jaar: talent- en persoonsontwikkeling (middengroep)
communicatie, psychologie, scheikunde, natuurkunde, wiskunde, biologie, vreemde talen, koken, IT, milieu & landschap, grondwet en recht, geschiedenis, de aarde en het heelal, de verschillende culturen, handarbeidlessen (workshops bouw/mechanica/IT/textiel etc) en zelf dingen doen of maken, ziekte en gezondheid, natuurlijke geneeskunde, sport en onderlinge wedstrijden, dienstverlening en business, spiritualiteit, artistieke en muzikale workshops, sociale stage, jaarlijkse survivaltocht/tienkamp etc.

Het ‘gilde’-systeem voor de vakkundigheid

Voor de middengroep zou ook een ‘gilde’ van vakspecialisten beschikbaar moeten komen voor de individuele begeleiding van iemand die zijn/haar talent al ontdekt heeft en zich verder wil professionaliseren. Dit kan variëren van sportcoach tot aan muziekleraar, van timmerman tot aan beeldhouwer.

Daarnaast valt te denken aan ‘masterclasses’ (in IJsland heel succesvol) en de nodige stage/leerplekken in de buurt die uitsluitend educatief en praktijkgericht zijn zonder conflict in termen van productiviteit. Met andere woorden: de stagebegeleider moet alle tijd hebben om iemand te begeleiden en niet tegelijkertijd ook productief moeten zijn voor een werkgever.

Alles zelf doen, en leren samenwerken

In dit schooltype hoort ook het samenwerken thuis: jong en oud gemengd met de zorg voor elkaar. Ook samen producten van het land vergaren, de lunch samenstellen, opruimen en schoonmaken.
Op die manier komt een kind niet alleen in aanraking met alle facetten van het dagelijkse leven, maar ook met kinderen van alle leeftijden (socialisatie/streetwise worden).

Daarnaast is het belangrijk dat iedereen dingen in eigen tempo doet. Is iemand al uitgeleerd en weet hij wat hij wil op zijn vijftiende jaar, dan is dat prima. Maar als iemand twintig jaar nodig heeft om ‘te worden wat hij wil’, dan is dat ook goed. In de scholen van de toekomst hoort het niet meer te gaan om voorgeschreven prestaties in cijfers en toetsen, maar om motivatie en inspiratie.
Alleen dan kunnen we zorgen voor krachtige aardbewoners die hun eigen verantwoordelijkheid  nemen en bijdragen aan een ontspannen, tolerante en vredelievende wereld.

De nieuwe maatschappij 2: economie en geld

 

Gezondheid

Streetwise, liever dan hoog opgeleid

“Streetwise” is het mooiste nieuwe woord dat ik in het afgelopen half jaar ben tegengekomen. Vroeger heette dit het ‘boerenverstand’ (het verstand van de gewone, niet opgeleide man), maar de boeren zijn anno 2023 allerminst streetwise. Ook boeren zijn immers (merendeels) opgezweept tot technische specialisten die volkomen knel zitten in het web van geld, opbrengsten en politieke willekeur. Out-of-the-box denken is dan niet meer bij.

Het leven ervaren door van alles mee te maken

“Streetwise” is het inzicht en de levenswijsheid die je krijgt door van alles mee te maken (bijna letterlijk op straat) en niet volgens een bepaalde leer te denken. Niet over gebaande paden lopen, niet doen wat een ander van je verwacht, de deur uitgaan en zien wat daar gebeurt, ogen en oren openhouden voor elk ander voorval en iedere afwijkende mening. En op basis daarvan ‘weten’ wat er allemaal speelt in de maatschappij en dat het leven niet is samen te vatten in wetten en regels die door een elite zijn vastgesteld.

Hoogopgeleiden hebben zich daarentegen gespecialiseerd in één enkel vakgebied, vaak puur theoretisch en strikt gebonden aan de protocollen van de heersende macht vol eigen belangen (vooral financieel/economisch). De hoog opgeleide van nu kent –in het algemeen- geen breed denkkader meer! Het vakjargon speelt hoogtij, en alles is er op gericht ‘hogerop’ te komen op de smalle ladder van het specialisme. Met het leven zelf en de gewone mens heeft de hoog opgeleide nog maar weinig feeling.

Meer op straat vertoeven: completer als mens

Als er iets nodig is in deze tijd, dan is het wel om meer deel te nemen aan het leven buitenshuis. Dat hoort natuurlijk al te beginnen bij de kinderen (een kleine 20% blijkt nooit buiten te spelen!), met een grondige herziening van het onderwijs. Want daar begint momenteel al de afstomping van de mens.
Daarnaast zal de mobiele telefoon, waar iedereen op gefocused is als hij buiten loopt, uit het openbare leven moeten worden geweerd. Want dit apparaat heeft er voor gezorgd dat niemand meer in de gaten heeft dat wat er in het leven van anderen gaande is.

Iedereen weg achter de computer, iedereen weg achter de geraniums en gewoon gezellig samenzijn met anderen. Eigenlijk zoals vroeger: niet thuis lanterfanten maar naar buiten (kinderen), erop uit trekken zonder specifiek doel en zien wat je tegenkomt (jongeren), bij kennissen binnenlopen voor een kopje koffie (volwassenen) of elkaar treffen op een feest dat (vroeger) in het teken stond van samen praten en dansen.

Ik noem dit Flower Power 2.0., en in de volgende artikelen ga ik deze nieuwe maatschappij schetsen.

De nieuwe maatschappij I: het onderwijs

Powered by themekiller.com